20 жовтня 2021 року (05322) 7-74-17 Мапа сайту
Казаков Юрій Михайлович

Казаков Юрій Михайлович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу, Української екологічної академії наук 

В 1975 році закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. По закінченні інтернатури працював анестезіологом-реаніматологом кардіологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. З 1977 року асистент кафедри факультетської терапії Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації на тему "Влияние антиоксидантов на реологические и электрокинетические свойства крови у больных ИБС" в 1982 році продовжує працювати на цій же кафедрі. В 1987 році його було обрано доцентом кафедри факультетської терапії.  Ю.М.Казаков постійно займається навчальною, лікувальною та науковою роботою.

У 1991 році був обраний завідувачем кафедри поліклінічної терапії. В 1992 році захистив докторську дисертацію на тему "Гемореологические нарушения у больных ИБС и некоторые биофизческие способы их коррекции". З 2009 р. – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). Він автор та співавтор 9 монографій, 1 підручника,  67 навчальних посібників та методичних рекомендацій. Має понад 585 наукових робіт, 22 патенти, 14 інформаційних листків.

Ним підготовлено  2 доктора  та 16 кандидатів медичних наук, 10 клінічних ординаторів. У 1994 році обраний академіком Української академії національного  прогресу,  академіком Української академії екологічних наук і є її регіональним керівником. Протягом ряду років є керівником науково-дослідних робіт медичного факультету УМСА, виконуючи науково-дослідницькі роботи, затверджени Міністерством охорони здоров'я України. З 1999 -2005 рік є директором медичного науково-дослідного реабілітаційного центру "Співдружність".  Експерт МОЗ України з лікувальної справи, голова   асоціції  кардіологів  Полтавщини з питань серцевої недостатнотсті, виконавчий директор асоціції фахівців загальної практики  (сімейної медицини) Полтавської області. Член Спеціалізованої вченої ради Д26.003.08 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Гарант освітньо-професійної програми «Сестринська справа» першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство». Голова вченої ради навчально-наукового інституту УМСА

Голова Полтавського регіонального громадського осередку ВГО «Асоціаціі лікарів- інтерністів України››

kazakov.med.ua@gmail.com


Чекаліна Наталія Ігорівна

Чекаліна Наталія Ігорівна

доктор медичних наук,  професор  кафедри

У 1997 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Української медичної стоматологічної академії. По закінченні інтернатури, навчалась в аспірантурі на кафедрі фармакології УМСА. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Фармакологічна активність пептидної фракції аорти при атеросклеротичному та аутоімунному ураженні судин". З 2003 року – асистент, з 2011 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). У жовтні 2018 року захистила докторську дисертацію на тему: «Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування в умовах аутоімунного запалення». У грудні 2019 року обрана на посаду професора кафедри. Має вищу кваліфікаційну категорію за трьома фахами: «терапія», «ультразвукова діагностика», «кардіологія», за якими працює на клінічних базах кафедри та за сумісництвом. Під її керівництвом захищена 1 магістерська робота. Є співавтором 7 навчальних посібників. Має 108 наукових друкованих робіт, серед яких 41 стаття у фахових наукових виданнях, 10 патентів України на корисну модель, 3 інформаційні листи. Є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 44.601.02 при Українській медичній стоматологічній академії.

chn.med.ua@gmail.com


Петров Євген Євгенович

Петров Євген Євгенович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1990 р. закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, а згодом - клінічну ординатуру. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1993 р. працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Полтавського медичного стоматологічного інституту. З 2003 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Української медичної стоматологічної академії. Автор 216 друкованих праць, у тому числі 3 монографій, 33 навчальних посібників або практикумів (14  затверджено ЦМК МОЗ України, 1 – Вченою радою УМСА), 6 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листків.  Тема наукової дисертації: «Особливості клінічного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у жінок, лікування з включенням антиоксидантів» (м. Харків, 1995 р.). Загальний стаж роботи – 31 р., лікарський стаж роботи – 27 р.

ye.petrov.2017@gmail.com


Борисова Зінаїда Олексіївна

Борисова Зінаїда Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент

Закінчила медичний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1986 році. З 1989 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Української медичної стоматологічної академії. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему:"Распространенность и особенности течения хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста". З 1994 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Української медичної стоматологічної академії.


Трибрат Тетяна Анатоліївна

Трибрат Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1988 році. З 1992-1994 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Вплив інгібіторів лейкотриєнів, квантової і гравітаційної терапії на гемостаз хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи" І працювала асистентом кафедри. В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри поліклінічної терапії. Має 178 наукових праць, 4 патенти, співавтор 32 навч. посібників.

tatyana.med@ukr.net


Шуть Світлана Володимирівна

Шуть Світлана Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри 

Закінчила в 1984 році Полтавський медичний стоматологічний інститут і після інтернатури працювала лікарем функціональної діагностики 2-ої міської клінічної лікарні. З 1993 року старший лаборант кафедри поліклінічної терапії УМСА. В 1996 році вступила до аспірантури на цій же кафедрі. По закінченні аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-гемодинамічні особливості перебігу іішемічноїі хвороби серця з супутнім хронічним обструктивним бронхітом та шляхи корекції виявлених порушень". Має 12 патентів, є автором 105 наукових праць, співавтором 40 посібників та методичних рекомендацій.

svetaumsa57@gmail.com


Боряк Віктор Петрович

Боряк Віктор Петрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1991 р., в 1993 р. закінчив клінічну ординатуру на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту, в 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування серцевої недостатності при захворюваннях легень (клініко-морфологічне дослідження)", автор 49 друкованих робіт, з яких 2 монографії, 7 навчальних посібників, 1 патент, 2 авторських свідоцтва про наукову розробку.

wiktorbor3@gmail.com


Сакевич Вікторія Дмитріївна

Сакевич Вікторія Дмитріївна

кандидат медичних наук, ассистент кафедри

1978 року народження, українка, освіта вища, у 2000 році закінчила ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за спеціальністю “лікувальна справа” (диплом ТА №13593325).

З 2000 року по 2001 рік – навчалася в інтернатурі з фаху «терапія» на базі 4-ї міської клінічної лікарні м. Полтави.

З серпня 2001 року працювала на посаді штатного викладача терапії Полтавського базового медичного коледжу та з вересня 2004 року – лікаря-терапевта по сумісництву.

З 2010 року по 2013 рік – аспірант НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики Українська медична стоматологічна академія.

З 2014 року - асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) ВДНЗУ «Українська медична стоматологiчна академiя».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м.Київ). Тема дисертації: “ Роль поліморфізмів толл-подібних рецепторів 2,4 та галектину-10 в розвитку алергічного риніту” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія.

Сакевич Вікторія Дмитріївна – ерудований науковець, автор 11 опублікованих робіт наукового та клінічного характеру, серед них 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 4 – у тезах матеріалів наукових з’їздів та конференцій, у тому числі з міжнародною участю.

sakvik2007@gmail.com


Іваницька Тетяна Анатоліївна

Іваницька Тетяна Анатоліївна

асистент кафедри 

Закінчила медичний факультет УМСА в 2008 р. Має спеціалізацію із загальної практики – сімейної медицини. Працює на кафедрі з 2015 року. Проводить практичні і семінарські заняття з пропедевтики внутрішньої медицини. Виконує лікувально-консультативну роботу в медичному пункті академії.

taivanytskaya@gmail.com


Козакевич Олена Борисівна

Козакевич Олена Борисівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 2008 році закінчила з відзнакою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». У 2010 році паралельно з інтернатурою закінчила з відзнакою магістратуру.  У 2017 році захистила кандидатську дисертацію “Внесок клініко-генетичних детермінант в розвиток та захворюваність дітей, що народилися з дуже малою масою тіла”.

Автор 60 наукових та навчально методичних друкованих праць,1 патенту, співавтор колективної монографії УМСА «Громадське здоров’я в Україні: реалії, тенденції та перспективи». Член робочої групи по розробці сертифікатної програми “Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах”.

Секретар вченої ради навчально-наукового медичного інституту Української медичної стоматологічної академії.

kelena_doktor@ukr.net